FAQ's

Condicions generals

Condicions generals d'accés i utilització del servei de bicicletes elèctriques en règim de lliure servei (C.G.A.U)

1.01       El servei ofert per Montre SL (d’ara endavant el prestador) consisteix en posar a disposició del públic bicicletes elèctriques en règim de lliure servei, mitjançant una targeta magnètica i/o una aplicació mòbil (d’ara endavant identificador).

 

1.02       El Servei es presta mitjançant una estació de bicicletes, constituïda per vàries connexions, així com vàries bicicletes elèctriques (BE).

 

 

Dades de Montre SL:

 

Adreça: Av/ Consell de la Terra, 14-16, Edifici Tàpies, AD700 Escaldes Engordany, Principat d’Andorra

Correu electrònic: cicland@cicland.ad

Pàgina web: www.cicland.ad

Telèfon: +376 691088

2.01       L’identificador és estrictament personal i permet al client retirar, utilitzar i retornar la bicicleta.


2.02       El servei és accessible per a totes aquelles persones aptes per a la pràctica de la bicicleta i que no tingui cap contraindicació mèdica a tal efecte.


2.03       L’ús de la bicicleta per part dels clients es fa sota la seva exclusiva responsabilitat.


2.04       L’edat mínima de l’accés al servei és de 16 anys. L’ús de la bicicleta és exclusiu a un usuari. 

3.01       El client pot accedir al servei després de la creació del corresponent expedient d’abonament.

 

3.02       El client s’haurà de donar d’alta a la pàgina web (Article 1) o a la App Cicland (disponible a l’Apple Store o al Play Store).

 

Un cop a dins, haurà de seguir els passos de donada d’alta (emplenar cadascun dels espais obligatoris, triar el seu abonament, acceptar les C.G.A.U., etc.).

 

3.03       El servei serà accessible 24h al dia, 7 dies a la setmana i 365 dies l’any, excepte en cas de força major o establiment per part de les autoritats competents d’una restricció total, parcial o indefinida de la circulació ciclista.

 

3.04       Quan el termini de l’abonament s’hagi exhaurit, aquest últim s’haurà de renovar per poder tornar a utilitzar el servei.

4.01       Les tarifes del servei estan presentades en l’Annex 1 d’aquest mateix contracte i depenen de l’abonament triat per l’usuari.

 

4.02       Per tal de poder inscriure’s al servei, el client ha de facilitar les seves dades al prestador per tal d’assegurar el funcionament del servei.

 

Entre aquestes dades hi consten dades bancàries (número de targeta bancària) que s’utilitzaran per a la facturació dels abonaments i dels pagaments per ús.

4.03       Es demanaran unes garanties en funció de l’abonament triat:

1-   Sense fiança pels abonaments anuals

2-   150€ pels abonaments de petit us

3-   300€ pels usos puntuals

4.04       Per poder utilitzar el servei, el compte ha de tenir com a mínim 1€ de saldo.

 

4.05       L’import mínim de recàrrega del compte es de 5€.

 

4.06       Per reactivar un compte que ha estat prèviament desactivat per manca de saldo mínim el client haurà de pagar l’import mínim de 5€.

 

4.07       Es faran descomptes per als usuaris empleats i/o clients de les empreses partners del servei.

 

Tot descompte al que pugui tenir dret el client haurà de ser jusitifcat amb el document corresponent i no seran acumulables.

Tots aquests descomptes seran divulgats per l’empresa beneficiaria dels mateixos.

5.01       El client es presta a l’estació de lliure servei de bicicletes i vol desbloquejar la bicicleta:

 

1 – Amb la targeta magnètica:

 

•  Escollir la bicicleta en funció del nivell de càrrega mostrat a les pantalles de cada peanya.

•  Passar la targeta pel lector previst per a aquest efecte.

•  Retirar la bicicleta de la seva connexió.

 

2 –  Amb l’aplicació mòbil:

 

•  Escollir la bicicleta en funció del nivell de càrrega mostrat a les pantalles de cada peanya.

•  Llegir el codi QR de la peanya.

•  (Si no el llegeix, introduir el numero del codi QR manualment).

•  Retirar la bicicleta de la seva connexió.

 

5.02       Per retornar la bici només cal ficar la bicicleta en un emplaçament buit i es tancarà automàticament. Abans de marxar, el client ha d’assegurar-se que la bicicleta esta ben bloquejada mitjansant una senyal sonora.

 

5.03       La durada d’utilització està comptabilitzada pels servidors del servei.

6.01       El cient es podrà donar de baixa en qualsevol moment.

 

Si el client es dona de baixa un cop contractat l’abonament, no se li retornaran els imports satisfets fins al moment d’anul·lació del contracte.

6.02       En el cas que se li hagin realitzat cobraments per error, el client tindrà dret a que se li retornin els diners en el termini d’1 mes a partir de la data del dia de la reclamació.

7.01       El client s’obliga a llegir, aprovar i acceptar les dites C.G.A.U. de bicicletes elèctriques en règim de lliure servei.

 

7.02       El servei és exclusiu per al Principat d’Andorra i per tant no es podrà utilitzar fora del país.

 

7.03       El client es compromet a utilitzar el servei emprant la diligència d’una persona normalment prudent.

 

7.04       El client és l’únic responsable dels danys ocasionats durant tot la utilització del servei.

 

7.05       El client assumeix la guarda de la bicicleta arrendada i s’obliga a posar tots els mitjans a la seva possessió, per evitar la seva desaparició (per exemple en les aturades temporals mentre duri la seva utilització) i es compromet a bloquejar sistemàticament el sistema antirobatori de la bicicleta i a lligar-la a un punt fix, quan deixi d’utilitzar-la.

 

Si no ho fa, es considerarà que la bicicleta elèctrica no està degudament protegida i serà responsable de la desaparició de  la bicicleta i dels danys i perjudicis derivats de la mateixa.

 

7.06       El client haurà d’evitar la seva degradació, destrucció i desaparició.

 

7.07       Tot retard superior a 24h, des de la retirada de la bicicleta, es considerarà com a desaparició de la bicicleta.

 

7.08       El client es compromet a retornar la bicicleta un cop hagi acabat el trajecte. En cas de no restitució del material arrendat, el prestador es reserva el dret de fer seu el dipòsit de garantia, després d’haver contactat al client.

 

7.09       L’usuari es farà càrrec d’ancorar la bicicleta correctament a les estacions. Si no ho pot fer, haurà de comunicar la incidència al prestador. En cas contrari, el client haurà de pagar l’import corresponent a la tarifa per aquest temps.

 

7.10       Si l’estació està plena, el client ho haurà de notificar i tindrà dues opcions per retornar la bicicleta:

1-   Podrà deixar la bicicleta al costat de la parada plena (com si hi hagués una plaça lliure) amb el candau posat

2-   Disposarà de 10 minuts gratuïts per trobar una estació lliure. Es mostrarà a la aplicació mòbil.

 

Només es podrà utilitzar un cop per trajecte.

 

7.11       El client es compromet a denunciar qualsevol pèrdua, robatori o altre problema del material arrendat a les autoritats, i a posar-ho en coneixement del prestador en els més breus terminis, màxim dins de les 2 hores posteriors a la incidència, i presentar una còpia de la denúncia per correu electrònic o presencialment a les oficines del prestador.

 

7.12       En cas de pèrdua, robatori, furt o deteriorament del material arrendat, el client haurà de presentar documentació i/o qualsevol altre tipus de prova o justificació que acrediti aquesta circumstància i la seva manca de responsabilitat.

 

Si els documents presentats no són suficients per a justificar la falta de culpabilitat o responsabilitat de l’usuari (client) en l’incident, l’import dels perjudicis causats serà deduït del dipòsit de garantia o facturat en suplement al client.

 

7.13       El client es compromet a retornar la bicicleta, a la primera petició del prestador efectuada per telèfon, correu, correu electrònic o a través de l’aplicació mòbil.

 

7.14       En el cas que el client tingués un problema amb la bicicleta haurà de portar-la a l’estació més propera i notificar la incidència.

 

7.15       Si la incidència impossibilités al client el retorn de la bicicleta a la parada, el client haurà d’assumir la custòdia de la bicicleta fins que la entregui a un supervisor del servei o qualsevol persona autoritzada pel prestador.

 

7.16       El client està autoritzat a utilitzar la bicicleta segons les presentes C.G.A.U., i sempre que faci un ús raonable del material, la qual cosa exclou per exemple:

 

•  Tota utilització contrària a les disposicions del codi de la circulació i de la normativa de circulació que hi pugui haver.

•  Tota utilització feta en terrenys o en condicions que puguin danyar el material.

•  El transport de qualsevol passatger, animal o objectes voluminosos en tots els casos.

•  Tota utilització que posi en perill a l’usuari o a tercers.

•  Tot desmuntatge o temptativa de desmuntatge de tota o part de la bicicleta.

•  Pujar la bicicleta a un altre mitjà de transport públic o privat.

•  I, en general, tot ús anormal de la bicicleta elèctrica.

 

7.17       El client és responsable dels danys causats per la utilització de la bicicleta durant el trajecte, fins i tot quan aquesta excedeix la durada d’utilització autoritzada, en el cas que la mateixa es retorni amb retard.

 

7.18       El client no pot reclamar cap tipus de responsabilitat al prestador pels incidents causats o patits mentre utilitzava el servei.

 

7.19       En cas d’accident o incident vinculat amb la bicicleta, el client és responsable i té l’obligació de donar part dels fets en els terminis i a través dels mitjans esmentats anteriorment.

 

La bicicleta queda sota la seva responsabilitat fins a l’entrega a les pròpies mans d’un representant del prestador.

 

7.20       Si el saldo és negatiuen el moment quan es dona de baixa el client, se li deduirà l’import degut de la fiança.

 

7.21       En el cas que el client faci canvis a les seves dades i que aquestes afectin al mitjà de pagament o a la utilització del servei, ho haurà de notificar al prestador.

8.01       El client és responsable dels danys causats per la utilització de la bicicleta durant el trajecte, fins i tot quan aquesta durada excedeixi la durada d’utilització màxima autoritzada (24h), en el cas que la mateixa es retorni amb retard.

 

8.02       El client pot utilitzar el servei indefinidament, dins la durada de validesa del seu abonament.

 

8.03       En cas de desaparició de la bicicleta de la qual és responsable el client, té l’obligació, tal com s’ha mencionat a l’Article 7 punt 11, de donar part d’aquesta desaparició.

 

8.04       En cas d’accident i/o incident, per exemple mecànic, relatiu a la bicicleta, el client té l’obligació, tal com s’ha establert al l’Article 7 punt 14, de donar part dels fets en els terminis i a través dels mitjans esmentats anteriorment.

 

No obstant això, la bicicleta queda sota la seva responsabilitat fins a la seva restitució.

 

8.05       El client es compromet a realitzar, abans de la utilització efectiva de la bicicleta, una verificació elemental dels seus principals elements funcionals aparents, com ara la correcta fixació del seient, dels pedals, el correcte funcionament del timbre, dels frens i de les llums, el bon estat general del quadre i dels pneumàtics, etc.

 

8.06       Un cop retirada la bicicleta, el client té 1 minut per verificar el bon estat general de la mateixa. Més enllà d’aquest minut, serà considerat com a responsable de les degradacions constatades sobre la bicicleta.

 

8.07       Es recomana l’ús de casc homologat i de roba adaptada, d’adaptar la distància de frenada quan plou o neva i d’ajustar el seient en funció de la seva talla.

 

8.08       El client declara que totes les informacions que ha donat sobre la seva persona al prestador són exactes, que està capacitat i té la forma física per utilitzar el servei, que té ple coneixement dels riscs lligats a la utilització intensa de la bicicleta, i particularment, que compleix les condicions establertes als articles 2 i 8.

9.01       El prestador es compromet a proporcionar els serveis pactats en aquest contracte.

 

9.02       El prestador es compromet a posar tots els mitjans que estiguin en la seva possessió per tal d’assegurar la permanència i la qualitat del servei proposat (revisions i controls de qualitat).

 

No obstant això, el prestador únicament assumeix una obligació de mitjans a tal efecte.

 

9.03       Montre S.L. no és el fabricant de les bicicletes elèctriques i, per tant, no és el responsable dels problemes de la bicicleta lligats a la seva fabricació.

 

9.04       El prestador haurà de tenir assegurança que cobreixi les garanties de Responsabilitat Civil i de danys a tercers.

 

9.05       El prestador no assumirà cap responsabilitat en cas de:

 

•  De mala utilització per part del client.

•  De no respecte per part del client de les seves obligacions en els termes previstos en les presents C.G.A.U.

•  D’utilització del servei per una persona no autoritzada (per exemple robatori, furt o cessió de l’identificador).

•  De força major.

10.01       El prestador es reserva el dret de refusar l’accés al servei a qualsevol persona que no compleixi i/o respecti les presents C.G.A.U., sense necessitats de donar cap justificació.

 

10.02       El prestador es reserva el dret a demanar danys i perjudicis en el cas que no es compleixin les presents clàusules previ avís al client.

 

10.03       Queda exclosa tota responsabilitat del prestador lligada a la utilització que el client pogués fer de la bicicleta, o danys que el client podria causar a sí mateix o a tercers pel fet de la utilització d’una bicicleta elèctrica.

11.01       Resta prohibit al client deixar, arrendar, cedir l’identificador i/o utilitzar-lo d’una manera diferent de la prevista en el present contracte.

 

11.02       El client està autoritzat a utilitzar la bicicleta, segons les presentes C.G.A.U., i sempre que faci ús raonable del material, la qual cosa exclou per exemple:

 

•  Tota utilització contrària a les disposicions del codi de la circulació i de la normativa de la circulació que hi pugui haver.

•  Tota utilització feta en terrenys o en condicions que puguin danyar el material.

•  El transport de qualsevol passatger, animal o qualsevol càrrega superior a 5kg (contingut de la cistella).

•  Tota utilització que posi en perill al client o a tercers.

•  Tot desmuntatge total o parcial de la bicicleta.

•  I, de manera general, tot ús anormal de la bicicleta elèctrica.

 

11.03       Queda totalment prohibit pintar i escriure eslògans, dibuixos o similars sobre els elements del servei.

12.01       El client autoritza la retirada de les fiances esmentades a l’Article IV en concepte de garantia de la correcta utilització del servei.

 

12.02       Les quantitats de les penalitzacions detallades al present contracte es retiraran al compte bancari del client en cas que no segueixi les obligacions del present contracte.

 

12.03       Llista de penalitzacions:

El client autoritza des d’ara al prestador a fer seu el dipòsit de garantia, en els casos següents:

 

• Deteriorament de la bicicleta per ell mateix o d’una tercera persona durant el període d’arrendament.

• Utilització fraudulenta.

• No restitució de la bicicleta en 24h o més.

• Furt i/o robatori de la bicicleta que es trobava sota la seva responsabilitat.

• I tot altre incompliment de les presents C.G.A.U.

 

12.04       En el cas que els perjudicis siguin superiors als 300€ de garantia, l’import que sobrepassi la garantia serà a càrrec del client.

 

Aquest càrrec es farà efectiu prèvia presentació d’una factura detallada per part del prestador.

 

12.05       L’import al qual ascendeixin les penalitzacions descrites anteriorment, serà facturat al client en cas de constatació de no compliment de les obligacions previstes al present contracte.

 

12.06       El client que no respecti les C.G.A.U. podrà ser donat de baixa pel prestador. Si la falta es considerada greu o hi ha hagut una acumulació de faltes lleus, el client no podrà tornar a donar-se d’alta en un termini de 5 anys.

13.01       El prestador serà el responsable del tractament de les dades del client i es compromet a respectar la normativa en matèria de tractament de dades personals i confidencials, derivada de la llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals, així com del Reglament de l’Agència Andorrana de Protecció de dades, aprovat per Decret del Govern de 9 de juny de 2010.

 

13.02       El prestador només farà ús de les dades del client per la finalitat lícita de compliment de les present condicions i dins del marc del contracte que uneix a les parts relatiu a la prestació del servei de bicicletes elèctriques.

 

13.03       Segons la llei esmentada, el client es beneficia d’un dret d’accés, rectificació, oposició i supressió de les seves dades i informacions que el concerneixen comunicant-se amb el prestador via correu electrònic, per telèfon, a través de la web o de l’aplicació mòbil.

 

13.04       Mitjançant la suscripció del present document el client aprova i accepta les presents C.G.A.U. i, en conseqüència, presta el seu consentiment exprès al tractament de les seves dades personals per a la finalitat i els usos descrits en les mateixes.

 

14.01       El client pot efectuar una reclamació en un termini de 3 mesos a partir de la data dels fets en els quals es basa la reclamació.

 

Tota reclamació haurà de ser dirigida a l’adreça del prestador.

 

14.02       Les presents C.G.A.U. es regeixen per la llei andorrana.

 

14.03       Per a totes les qüestions o litigis a que pogués  donar lloc la interpretació, l’aplicació i l’execució de les presents condicions generals, així com tot litigi derivat de l’ús pel client del servei, les parts se sotmeten expressament a la jurisdicció exclusiva dels tribunals andorrans.

 

15.01       Els clients del servei seran informats de tota modificació de les presents C.G.A.U. mitjançant la pàgina web i/o l’aplicació mòbil del prestador.

 

Signatura conforme del client

Utilitzeu el formulari electrònic per presentar una queixa, reclamació o denúncia de consum. Trobeu el formulario fent clic aquí. 

Recordeu que també podeu posar-vos en contacte amb l’equip de Cicland per correu electrònic o per telèfon
al +376 691 088