NOM RESPONSABLE es compromet a protegir la vostra privacitat i desenvolupar la tecnologia que us proporcioni l’experiència més segura a la plana web. Aquesta declaració de privacitat és vàlida per la plana web URL PLANA WEB i regula la recollida i l’ús de dades. Acceptant les polítiques de privacitat, consentiu a les pràctiques descrites en aquesta declaració

Qui és el responsable de les dades?

L’informem que qualsevol dada personal que vostè faciliti a través d’aquest lloc web serà tractat per NOM RESPONSABLE en qualitat de responsable del tractament. NOM RESPONSABLE és la titular d’aquest lloc web, societat domiciliada a (adreça), (inscrita al Registre de Societats del Principat d’Andorra amb número de registre tributari X / creada en virtut de la Llei X), d’ara endavant “NOM RESPONSABLE”

Quines dades recollim?

En compliment del que requereix la Llei 29/2021, de 28 d’octubre, qualificada de Protecció de Dades Personals (en endavant, “LQDP”), i amb els reglaments que la desenvolupen, s’informa als usuaris d’aquest lloc web que (especificar les dades que es recullen i si son expresses, automàtiques o sensibles).

Recollim cookies? 

Veure la política de cookies aquí  

Amb quina finalitat tractem les vostres dades? 

NOM RESPONSABLE podrà tractar les seves dades personals per a les finalitats descrites a continuació sempre que vostè en consenteixi part o la seva totalitat: Opció 1: [ ] Finalitat 1 → explicació finalitat [ ] Finalitat 1 → explicació finalitat [ ] Finalitat 1 → explicació finalitat [ ] Finalitat 1 → explicació finalitat * les caselles no podran estar premarcades i serà l’usuari qui decidirà consentir de forma lliure, específica i informada a totes o a part d’aquestes finalitats. Opció 2:  Incloure els RAT de cada finalitat. Les finalitats que es basin en el consentiment, caldrà acceptar-les o rebutjar-les individualment).  

Quant de temps es conservaran les meves dades?

NOM RESPONSABLE conservarà les seves dades personals el temps necessari per a les finalitats descrites més amunt. En cas que hi hagi una legislació que obligui a NOM RESPONSABLE a conservar les seves dades personals NOM RESPONSABLE conservarà les seves dades personals durant dit període addicional però les mateixes seran bloquejades i només es tractaran per garantir-ne la conservació. Finalitzats aquests terminis, les dades personals seran suprimides.

A qui passarem les vostres dades?

Per norma general, les vostres dades no es passaran a tercers si no comptem amb el vostre consentiment exprés per a fer-ho. Per aconseguir les finalitats anteriorment esmentades, i només quan així sigui necessari, les seves dades personals es poden transmetre a:
 1. Encarregats de tractament de NOM RESPONSABLE que hagin de processar les seves dades personals en relació amb la finalitat que es tracti, el que realitzaran segons les instruccions d’aquesta entitat i de conformitat amb la seva política de privacitat i qualsevol mesura de seguretat i de confidencialitat apropiada que estableixi NOM
 2. Administracions públiques competents, en els casos que preveu la Llei i per als fins en ella
 3. Altres destinataris:

Passarem les vostres dades a països fora d’Andorra?

(Especificar quins països i si disposen o no d’un nivell adequat de protecció.
 • En cas que es transmetin dades a països que no garanteixen un nivell adequat de protecció, convindrà especificar aquí els riscs que això )

De quins drets disposeu?

En compliment de la LQPD, i els seus reglaments de desenvolupament, NOM RESPONSABLE li informa que disposeu dels drets d’accés, rectificació, limitació del tractament, portabilitat, supressió i oposició de les seves dades personals, reconeguts en l’esmentada normativa. Per tal d’exercir-los vostè haurà (d’enviar una comunicació escrita i signada a l’adreça de correu electrònic ADREÇA CORREU ELECTRÒNIC / emplenar el formulari contingut a URL PLANA WEB/ etc), a la qual haurà d’adjuntar una còpia del seu passaport o un altre document nacional d’identitat. Davant de qualsevol vulneració dels seus drets, especialment quan vostè no hagi obtingut satisfacció en el seu exercici, pot presentar una reclamació davant l’Agència Andorrana de Protecció de Dades. També pot obtenir més informació sobre els drets que l’assisteixen dirigint-se a aquests organismes.

Puc retirar el meu consentiment?

El consentiment donat per a alguna finalitat específica pot ser retirat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. En aquests supòsits NOM RESPONSABLE deixarà de tractar les dades personals o, si s’escau, deixarà de fer-ho per a aquesta finalitat en concret, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Amb quines mesures de seguretat protegirem les vostres dades?

NOM RESPONSABLE li garanteix que el tractament que portarà a terme de les seves dades personals està sotmès al més estricte deure de confidencialitat, i que s’han establert les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per a garantir la seguretat de les seves dades personals i evitar la seva alteració, mal ús, pèrdua, robatori i tractament i / o accés no autoritzat.

Possibles canvis en la política de privacitat?

Aquesta política de privacitat és subjecta a eventuals canvis d’acord amb la legislació aplicable en cada moment. En tot cas, qualsevol modificació d’aquesta Política de privacitat li serà degudament notificada perquè vostè quedi informat dels canvis produïts i pugui atorgar el seu consentiment exprés a aquests canvis. Definició                                                                                                                             El redactat d’una política de privacitat és lliure i ha de respondre a la realitat i a les necessitats del responsable de tractament i de la plana web en qüestió. El model proposat és una mera guia o exemple de política de privacitat on apareix el contingut mínim. La política de privacitat d’una pàgina web és el document mitjançant el qual s’informa els usuaris sobre els mitjans pels quals s’han obtingut les seves dades, i el tractament que se’n realitzarà. Què ha d’incloure la política de privacitat?
 • Identificació del responsable del tractament (o els seus representants) o
els encarregats → A la política de privacitat web han de figurar les dades de contacte del responsable del tractament de les dades personals o del seu representant (si escau). Així, s’indicarà el nom o la raó social i NIF, les adreces electròniques i postals i el número de telèfon del responsable de tractament o el seu representant.
 • També es facilitaran les dades del delegat de protecció de dades, si es compta amb aquesta
 • Informar sobre el registre de les activitats del
 • Finalitat per la qual es recullen les dades → S’informarà sobre la finalitat del tractament, és a dir, per a què seran utilitzades les dades personals que es recullin (per exemple, finalitats estadístiques o per a l’enviament d’informació). També cal especificar la legitimació jurídica amb què s’han obtingut les dades.
 • Això vol dir que cal comptar amb el consentiment exprés dels usuaris o clients per registrar i tractar les dades Això s’aconsegueix incloent caselles d’acceptació als propis formularis (contindrà l’enllaç a la pàgina de política de privacitat).
 • Terminis de manteniment de la informació a les bases de
 • Comunicacions de dades:
  • Si es cedirà la informació a tercers → El text de política de privacitat ha d’informar els usuaris dels tercers destinataris a qui enviarem les dades
  • personals, si aquesta cessió de dades es produeix. En aquests casos, informarem de qui són aquests destinataris o els encarregats de tractament.
 • Aquí també cal informar, si escau, de les cookies de tercers que són presents al nostre lloc web, ja que estan registrant dades personals dels nostres usuaris. És a dir, hem d’identificar també aquests tercers destinataris com altres encarregats de tractament, que podran tenir accés a les dades personals de l’usuari, si aquest dóna el seu consentiment.
 • Transferències internacionals → especificar països i si es tracta de països amb nivells de protecció
  • Si no? Explicar els riscs que això comporta.
 • Vies de l’usuari per exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i oposició.